04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 69 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί αιτήματος του FOTO LLAMBI ιδιοκτήτη καταστήματος καφενείου επί της οδού Δενιζλίου 7 περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

ΑΔΑ: 6Φ7ΧΩ9Ε-430
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα