09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 98 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα (1) χρόνο σε “Επιχείρηση μαζικής εστίασης (ητοπωλείο – Οβελιστήριο)” της “Γ. Τσιαμπούλας – Χ. Τσιαμπούλας Ο.Ε.” στην οδό Δαυλείας 2

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα