06/12/2018 Αρ. Απόφασης: 70 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επανεξέταση της με αριθμ. 46/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για την κοπή δένδρου (πεύκου) στην οδό Β. Αντωνιάδη 26 στον Καρέα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα