06/12/2018 Αρ. Απόφασης: 70 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επανεξέταση της με αριθμ. 46/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για την κοπή δένδρου (πεύκου) στην οδό Β. Αντωνιάδη 26 στον Καρέα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας