Προσλήψεις Προσωπικού

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα
Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατόπιν της υπ'αριθμ. ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 5/2020 Ανακοίνωσης Δήμου Βύρωνα
Ανάρτηση αποτελεσμάτων υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ με κωδ.θέσης 101, ειδικότητα ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ειδικότητας Κολύμβησης και δίπλωμα Ναυαγοσώστη
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2020 Ανακοίνωσης Δήμου Βύρωνα
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΜΕ 3/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΣΜΕ στο Δήμο Βύρωνα
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ με κωδ.θέσης 102 και ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών-στριών
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βύρωνα
Από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις 36.500 θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τα προγράμματα Π.Α.γ.Ο. 2019-2020 της με αρ. πρωτ. 3354/17-02-2020 Ανακοίνωσης-Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4  / 2019  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Α.γ.Ο. 2019-2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα