Πολιτική Προστασία Δ. Βύρωνα

Το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βύρωνα είναι μια υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον δήμαρχο που σκοπό έχει την υποβοηθήσει το έργου του σε ότι άφορα την προστασία των δημοτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.


Αποστολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας είναι:


  1. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η οργάνωση και ο συντονισμός της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.

  2. Η προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμός δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπιση πιθανών κάθε μορφής καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάμενου εθνικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανά κατηγορία κινδύνου.

  3. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας του Δήμου, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.

  4. Ο συντονισμό του έργου και των δράσεων αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας