Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίίηση συμβάσεων προμήθειιας ΜΑΠ 2020--2022

Αρ. Απόφασης: 99/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2023

α) Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης "Δομή Παροχής Βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα " με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, και ακολούθως των Υποέργων 1,2,3 με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην Πράξη προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής μαζί με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της Πράξης που αφορούν την παράταση του φυσικού αντικειμένου για τρεις (3) επιπλέον μήνες έως και 30/9/2023 β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή των Σχεδίων Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα του Υποέργου "Δομή Παροχής Βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου -Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα " δηλ. Των Υποέργων 1,2,3 καθώς και για κάθε άλλη απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια.

Αρ. Απόφασης: 97/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2023