Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 01/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2023

Παραχώρηση του υπ’ αριθ. 6/12 Τάφου τριετούς ταφής στον κ. Troshku Agim

Αρ. Απόφασης: 118/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2022

Εκμίσθωση περιπτέρου στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 1

Αρ. Απόφασης: 115/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2022

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 104/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 103/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 101/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022

α) Έγκριση σχεδίων τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466 με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην Πράξη και τα Υποέργα 1,2,3 προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής μαζί με την επανυποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της πράξης που αφορούν την παράταση της Πράξης και των Υποέργων 1, 2,3 για έξι (6) μήνες επιπλέον έως 30/6/2023 β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή των Σχεδίων Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466 καθώς και για κάθε άλλη απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια

Αρ. Απόφασης: 94/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 21/11/2022

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον αγώνα των Γυναικών του ΙΡΑΝ

Αρ. Απόφασης: 93/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 31/10/2022