Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

«Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής»

Αρ. Απόφασης: 90/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 21/07/2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 61/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : α) Έγκριση σχεδίων τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466 με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην Πράξη και τα Υποέργα 1,2,3 προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής μαζί με την επανυποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της πράξης που αφορούν την παράταση της Πράξης και των Υποέργων 1, 2,3 για δύο έτη (2) επιπλέον έτη β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή των Σχεδίων Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466 καθώς και για κάθε άλλη απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια

Αρ. Απόφασης: 89/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 21/07/2020

Κατάρτιση Δικαστικού Συμβιβασμού

Αρ. Απόφασης: 69/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 01/06/2020
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα