Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός Τελών Διαφήμισης έτους 2020 (απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 193/2019)

Αρ. Απόφασης: 285 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/12/2019

Λήψη απόφασης περί πρόθεσης αποδοχής ή μη μελλοντικής δωρεάς

Αρ. Απόφασης: 278 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/12/2019