Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

« 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. »

Αρ. Απόφασης: 277/21 / Οικονομική Επιτροπή 17/09/2021

« Νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου Βύρωνα Ε Π , Τ Π και Μ Π »

Αρ. Απόφασης: 270/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021

« Καταβολή αποζημίωσης από απαλλοτρίωση σε δικαιούχους »

Αρ. Απόφασης: 269/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021

« Λήψη απ όφασης περ ί εξουσιοδ ότησης Δ ικηγ όρου »

Αρ. Απόφασης: 268/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021

« Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2021 »

Αρ. Απόφασης: 266/21 / Οικονομική Επιτροπή 14/09/2021

«Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Β.Μ. για ποσό 2.000,00 ευρώ»

Αρ. Απόφασης: 259/21 / Οικονομική Επιτροπή 31/08/2021

« Έγκριση απόδοσης Χ. Ε .Π Υπόλογος υπάλληλος Ε.Π . για ποσό 4.900,20 ευρώ »

Αρ. Απόφασης: 258/21 / Οικονομική Επιτροπή 31/08/2021

«Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Β.Μ. για ποσό 2.000,00 ευρώ»

Αρ. Απόφασης: 251α/21 / Οικονομική Επιτροπή 05/08/2021
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας