Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

Αρ. Απόφασης: 173/2022 / Οικονομική Επιτροπή 14/06/2022

«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

Αρ. Απόφασης: 172/2022 / Οικονομική Επιτροπή 14/06/2022

Έγκρισης απόδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Π.Α. για ποσό 4.500,00 €

Αρ. Απόφασης: 171/2022 / Οικονομική Επιτροπή 14/06/2022

«Έγκρισης έκδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Α.Σ. για ποσό 100,00 €

Αρ. Απόφασης: 170/2022 / Οικονομική Επιτροπή 14/06/2022

Έγκρισης έκδοσης Χ.Ε.Π./Υπόλογος υπάλληλος Ε.Π. για ποσό 5.000,20 €»

Αρ. Απόφασης: 169/2022 / Οικονομική Επιτροπή 14/06/2022

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου (Πυροφύλακες)

Αρ. Απόφασης: 166/2022 / Οικονομική Επιτροπή 14/06/2022

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 164/2022 / Οικονομική Επιτροπή 31/05/2022

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Απριλίου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 145/2022 / Οικονομική Επιτροπή 17/05/2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας