Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 08/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/03/2021

Χωροθέτηση θέσεων για άδειες υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 01/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 01/02/2021