Αποφάσεις: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προσκύρωση δημοτικής έκτασης κοινόχρηστου χώρου

Αρ. Απόφασης: 45/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/12/2020

Εξέταση αιτήματος για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην οδό Σκρά

Αρ. Απόφασης: 32/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/10/2020