Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιος είναι ο μέγιστος π/υ της δράσης και έργου;

O συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι €50.000.000.
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβεί το €1.900.000, από τα οποία τα €1.500.000 αφορούν στο Δήμο και οι €400.000 αφορούν στο Συνδικαιούχο Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο. Στους προϋπολογισμούς συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Η ένταση της ενίσχυσης είναι 100% της επιλέξιμης δαπάνης.
 

2. Ποιος είναι ο ανώτατος Προϋπολογισμός της Δράσης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, διαθέτουν εγκεκριμένη και ενταγμένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020;

Στους δυνητικούς Δικαιούχους (ΟΤΑ Α’ βαθμού) που θα υποβάλουν πρόταση στην πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, διαθέτουν εγκεκριμένη και ενταγμένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, θα διατεθεί κατά μέγιστο το 30% του διαθέσιμου συνολικού προϋπολογισμού της Πρόσκλησης. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης δεν συμπίπτει χωροταξικά με την περιοχή παρέμβασης που περιγράφεται στην ενταγμένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

3. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Τεχνικό Δελτίο Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Aνοικτά Kέντρα Eμπορίου»;

O Δήμος θα πρέπει να υποβάλει Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είτε με τον Εμπορικό Σύλλογο, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η εμπορική περιοχή που αφορά στην πρόταση ή, σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας/έλλειψης ενδιαφέροντος του Εμπορικού Συλλόγου,

με το Επιμελητήριο, το οποίο έχει αρμοδιότητα στις επιχειρήσεις της εμπορικής περιοχής της πρότασης.
Επομένως τα επιλέξιμα Σχήματα για την υποβολή πρότασης είναι τα εξής: Δήμος και Εμπορικός Σύλλογος ή Δήμος και Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση υποκατάστασης του Δήμου ή του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης από άλλους επιλέξιμους προς τούτο φορείς θα πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης».
Σε καμία περίπτωση Δικαιούχος και Συνδικαιούχος δεν δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο νομικό πρόσωπο.
 

4. Πόσες προτάσεις μπορεί να υποβάλει ένας Δήμος;

Κάθε Δήμος δύναται να συμμετάσχει σε μια πρόταση με μια Δημοτική Ενότητα με εξαίρεση τις περιπτώσεις των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, όπου το Σχήμα (Δικαιούχος/ Συνδικαιούχος) μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) κατά μέγιστο προτάσεις χρηματοδότησης για υλοποίηση παρεμβάσεων σε δύο (2) διακριτές περιοχές παρέμβασης, κάθε μια από τις οποίες πληροί τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

5. Το Επιμελητήριο μπορεί να συμμετάσχει ως Συνδικαιούχος σε επιπλέον της μια προτάσεις με δικαιούχους διαφορετικούς δήμους;

Ο Συνδικαιούχος Επιμελητήριο δύναται να συμμετέχει κατά μέγιστο σε πέντε (5) διαφορετικά σχήματα (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος), ήτοι πέντε (5) διαφορετικές προτάσεις, εφόσον έχει αρμοδιότητα στους εν λόγω Δήμους. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το Επιμελητήριο μπορεί να συμμετέχει σε τόσες διαφορετικές προτάσεις όσες τα στελέχη που απασχολεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ 3 στελέχη = δυνατότητα συμμετοχής σε 3 διαφορετικές προτάσεις) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5).

6. Σε πόσες προτάσεις μπορεί να συμμετάσχει ένας Εμπορικός Σύλλογος ως Συνδικαιούχος;

Στην περίπτωση που ο Συνδικαιούχος Εμπορικός Σύλλογος έχει αρμοδιότητα σε περισσότερες από μια Δημοτικές Ενότητες του ίδιου ή διαφορετικού Δήμου μπορεί να συμμετάσχει ως Συνδικαιούχος σε τόσες διαφορετικές προτάσεις όσες τα στελέχη που απασχολεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ. 3 στελέχη = δυνατότητα συμμετοχής σε 3 διαφορετικές προτάσεις) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από τέσσερις (4) διαφορετικές προτάσεις.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός Εμπορικού Συλλόγου ως Συνδικαιούχου στο Σχήμα υποβολής πρότασης στη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»;

i. Ένας Εμπορικός Σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει ως Συνδικαιούχος στο Σχήμα που θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης εφόσον έχει αρμοδιότητα στην περιοχή παρέμβασης και πληροί τις 3 προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση.

ii. Στο Καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου θα πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

iii. Στο Καταστατικό ορίζονται τα όργανα και οι αποφάσεις που λαμβάνουν αυτά. Αν ορίζεται άλλο όργανο (και όχι το ΔΣ) για τη λήψη της σχετικής απόφασης δεν απαιτείται αλλαγή του Οργάνου. Αρκεί η απόφαση του Οργάνου που ορίζεται στο Καταστατικό.

iv. Στην περίπτωση που στην πρόταση χρηματοδότησης του Συλλόγου περιλαμβάνονται παρεμβάσεις, οι οποίες απαιτούν συντήρηση ή/και και την εμπλοκή προσωπικού για να είναι λειτουργικές στο μέλλον, θα πρέπει να υποδειχθεί ο φορέας, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα συντήρησης και λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό του εν λόγω φορέα.
 

8. Το Επιμελητήριο μπορεί να συμμετάσχει ως Συνδικαιούχος ακόμη κι αν υπάρχει εμπορικός σύλλογος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά που δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα;

Το Επιμελητήριο δύναται να συμμετάσχει ως Συνδικαιούχος, ακόμη κι αν υπάρχει Εμπορικός Σύλλογος που πληροί κατά τα άλλα τις προϋποθέσεις συμμετοχής, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού δεν αποδέχεται τη συμμετοχή του ως Συνδικαιούχου στο Σχήμα που θα υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

9. Στις απαραίτητες προϋποθέσεις της περιοχής παρέμβασης, τι εννοείται με τον όρο «πολιτιστικοί ή και φυσικοί πόροι»;

Οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι αφορούν στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα μιας περιοχής, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της, δηλαδή τα φυσικά και πολιτιστικά αγαθά, που αποτελούν πόλους έλξης τουριστών και θεωρούνται άξια ανάδειξης.
Ως εκ τούτου οι πολιτιστικοί πόροι αφορούν σε αρχαιολογικά ευρήµατα και μνηµεία (παλαιοχριστιανικά κα), την ειδική τοπική αρχιτεκτονική, παραδοσιακούς οικισµούς, νεώτερα μνηµεία και οικιστικά σύνολα και γενικότερα μνημεία, κτίρια ή ομάδες κτισμάτων, χώρων και εγκαταστάσεων με ιστορική, αρχαιολογική, εθνολογική, επιστημονική και αρχιτεκτονική αξία, αλλά και σύγχρονη πολιτιστική υποδομή, όπως χώρους πολιτισμού και αναψυχής (μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, στάδια, παιδικές χαρές κ.α.). Στους πολιτιστικούς πόρους εντάσσονται και παραδοσιακές και ιστορικές δραστηριότητες, λαογραφικές εκδηλώσεις και έθιμα, το ιστορικό και λαογραφικό υλικό, πολιτιστικά δρώμενα υπερτοπικής σημασίας (π.χ. καρναβάλι, παραστάσεις, φεστιβάλ), διαδρομές πολιτισμικής διαχρονικότητας, όπως πολιτιστικοί περίπατοι στο ίχνος των αρχαίων δρόμων και μονοπατιών, στους ιστορικούς, πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις, με το αστικό και περιαστικό πράσινο.
Οι φυσικοί πόροι αφορούν σε φυσικά μνημεία και οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σπήλαια, παραλίες, καταρράκτες, ποτάμια, λίμνες και λοιπούς αξιόλογους φυσικούς πόρους, πάρκα, μονοπάτια και οικοτουριστικές διαδρομές, υποδομές εξυπηρέτησης υπαίθριων δραστηριοτήτων κλπ.
 

10. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν ως ωφελούμενες;

Η υποχρέωση συμμετοχής αφορά στο 70% των ισόγειων εμπορικών καταστημάτων που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην περιοχή παρέμβασης. Ο ελάχιστος αριθμός ισόγειων εμπορικών επιχειρήσεων που πρέπει να συμμετάσχουν στη δράση είναι 50. Ως εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης νοούνται οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύριος ΚΑΔ δραστηριότητας αφορά εμπορική δραστηριότητα ήτοι αρχίζει από 45, 46 και 47 και αφορά αποκλειστικά σε πώληση- χονδρική ή/και λιανική. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ την επισκευή, συντήρηση και την παροχή λοιπών υπηρεσιών.
Με βάση την πρόσκληση επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι πλέον των ισόγειων εμπορικών καταστημάτων και ΜΜΕ επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ και συγκεκριμένα:

  • λοιπές ισόγειες επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής). Ως επιχειρήσεις εστίασης νοούνται οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύριος ΚΑΔ δραστηριότητας αρχίζει από 56, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γευμάτων σε στρατιωτικές τραπεζαρίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, εργοστάσια, φοιτητικά εστιατόρια.
  • εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.
  • κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 10% του συνολικού αριθμού των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
  • εταιρίες franchising, όσες θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν θα πρέπει δεσμευτούν να διαμορφώσουν τις προσόψεις τους σύμφωνα με την πρόσοψη της τυπικής επιχείρησης στην οποία αντιστοιχεί με βάση την κλίμακα και τη διαμόρφωση της πρόσοψής της.

Οι παραπάνω ωφελούμενοι δεν προσμετρούνται στους ελάχιστους περιορισμούς, δηλαδή στο 70% των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής ή στα 50 καταστήματα (στην περίπτωση που το 70% των καταστημάτων υπολείπεται των 50 καταστημάτων).
 

11. Στα πλαίσια της πρόσκλησης Δράση: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου, και έχοντας υπόψη τις κατηγορίες ενεργειών 4, 5, 8, 9, δυνητικός Συνδικαιούχος Επιμελητήριο η Εμπορικός σύλλογος τι διαχειριστική επάρκεια χρειάζεται;

Το Επιμελητήριο ή ο Εμπορικός Σύλλογος για να υλοποιήσει τις κατηγορίες ενεργειών 4, 5 και 8 πρέπει να διαθέτει διαχειριστική ικανότητα για την υλοποίηση έργων που αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες. Ενώ για την κατηγορία 9 πρέπει να διαθέτει εκτός των άλλων και διαχειριστική ικανότητα για την ανάθεση τεχνικού έργου έως 20.000 €. Ειδικότερα για για αναθέσεις μελετών κάτω των 20.000€ δεν απαιτείται από τη νομοθεσία η συγκρότηση τεχνικής υπηρεσίας (ν. 4412/2016).
Γενικά οι φορείς κρίνονται ως προς τη διοικητική και την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Κατά τον έλεγχο της Διοικητικής ικανότητας ελέγχονται:
i. τα εγχειρίδια διαδικασιών του φορέα. Ειδικά οι Εμπορικοί Σύλλογοι θα πρέπει να υιοθετήσουν μέσω του αρμοδίου οργάνου τους τα εγχειρίδια διαδικασιών που επισυνάπτονται στην πρόσκληση και να τα εφαρμόσουν κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Τα εγχειρίδια αυτά αποτελούν για τους Εμπορικούς Συλλόγους και «Κανονισμό ανάθεσης και παρακολούθησης συμβάσεων».
ii. οι πίνακες των υποδειγμάτων 1, 3 και 4 του οδηγού διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, που επίσης συνοδεύουν την πρόσκληση, προσδιορίζοντας τις υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση των συμβάσεων και τη διενέργεια των πληρωμών.
Κατά τον έλεγχο της Επιχειρησιακής ικανότητας ελέγχονται:
Οι Πινάκες 6 και 8 του οδηγού διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, που επίσης συνοδεύουν την πρόσκληση, από όπου να προκύπτει ότι έχουν τα στελέχη για την υλοποίηση των υποέργων τους. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτείται η συμπλήρωση της στελέχωσης των φορέων.
 

12. Ποιες επιχορηγήσεις δηλώνει η ωφελούμενη επιχείρηση στην Υπεύθυνη Δήλωση για το de minimis;

Η ωφελούμενη επιχείρηση οφείλει να δηλώσει στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης για το de minimis όλες τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγήσεων από τον ΟΑΕΔ συγχρηματοδοτούμενες και μη.

13. Στα συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΠ αναφέρονται οι εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Μπορούν να μην παραληφθούν κατά την υποβολή της πρότασης, στην περίπτωση που ο Δικαιούχος προβλέπει στην πρότασή του διακριτό υποέργο «Ενέργειες ωρίμανσης», το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις;

Κατά την υποβολή της πρότασης συνυποβάλλονται απαραίτητα τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου-Συνδικαιούχου, ήτοι:
I. Τεχνική Έκθεση για την Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
II. Τεχνική έκθεση για τη λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης κατάλληλα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.
Δεν είναι αναγκαία η συνυποβολή εγκεκριμένων οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής, ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών κατά την υποβολή της πρότασης. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση εξετάζεται και βαθμολογείται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η συνολική ωριμότητα μιας πράξης βαθμολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.
 

14. Πόσα χρονοδιαγράμματα πρέπει να κατατεθούν με την υποβολή;

Μπορούν να υποβληθούν είτε δύο διακριτά χρονοδιαγράμματα, ένα από το Δήμο και ένα από το Συνδικαιούχο, αρμόδια υπογεγραμμένα, είτε ένα κοινό χρονοδιάγραμμα, αλλά θα φέρει τις υπογραφές του Δικαιούχου και του Συνδικαιούχου.

15. Η Στελέχωση του Εμπορικού Συλλόγου με τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018 σημαίνει σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου κι αν ναι για πόσο;

Η στελέχωση του Εμπορικού Συλλόγου με έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο με σχέση μισθωτής εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, συγχρηματοδοτούμενο ή μη από τον ΟΑΕΔ, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018, αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου στο Σχήμα Δικαιούχου-Συνδικαιούχου που θα υποβάλει πρόταση στη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Η σύμβαση εργασίας μπορεί να είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Η υποχρέωση στελέχωσης του φορέα με ένα τουλάχιστον άτομο συναρτάται με την Επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα, την οποία πρέπει να διατηρεί καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη η υποχρέωση του Εμπορικού Συλλόγου να παρακολουθεί την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων τόσο των ωφελουμένων επιχειρήσεων, όσο και του ίδιου του Εμπορικού Συλλόγου.
Επισημαίνεται ότι το κόστος του εργαζόμενου κατά την 29.6.2018 στον εμπορικό σύλλογο βαρύνει τον Εμπορικό Σύλλογο και καλύπτει τις ανάγκες του Συλλόγου.
 

16. Η επισκευή και αποκατάσταση των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και ύδρευσης, στα πλαίσια της ανάπλασης που προτείνεται στο πρόγραμμα από το Δήμο, είναι επιλέξιμες δαπάνες;

Η επισκευή ή αποκατάσταση τμημάτων των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και ύδρευσης είναι επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον αφορά σε οδούς, οι οποίες θα συμμετέχουν στην πράξη και θα αναπλαστούν. Για παράδειγμα κατά την αντικατάσταση του πλακόστρωτου ενός πεζοδρόμου, η επισκευή/αντικατάσταση των υπόγειων δικτύων.

17. Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης μπορεί να βρίσκεται σε δύο ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της ίδιας Δημοτικής Ενότητας Δήμου, η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.3 της ανωτέρω Πρόσκλησης;

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης πρέπει να βρίσκεται μέσα σε μια Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό τουλάχιστον 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2011, εφόσον ο Δήμος ανήκει στην ηπειρωτική Ελλάδα ή με πληθυσμό τουλάχιστον 2.500 κατοίκων, εφόσον ο Δήμος είναι νησιωτικός.

18. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών της Κατηγορίας Ενεργειών 6 «Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης» στο πλαίσιο της Δράσης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» με κωδικό 098 (Α.Π. 3171/1061/Α3) και συγκεκριμένα σχετικά με τη δαπάνη του Συμβούλου Προετοιμασίας Φακέλου Πρότασης;

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την προετοιμασία του φακέλου η δαπάνη θα πρέπει να είναι νόμιμη και κανονική. Επιπλέον η τιμολόγηση και η πληρωμή του/των Αναδόχου/ων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την έγκριση της υποβληθείσας πρότασης.
Η διαδικασία ανάθεσης υπογραφής σύμβασης και ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας (προετοιμασίας υποβολής) θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου (δίχως προέγκριση των τευχών διαγωνισμού) και κατόπιν, εφόσον η πρόταση εγκριθεί θα υποβληθούν τα παραστατικά δαπανών προς πληρωμή.
 

19. Η έρευνα τιμών για τις Προμήθειες του δικαιούχου Δήμου και του Συνδικαιούχου Εμπορικού Συλλόγου ή Επιμελητηρίου θα γίνει με Πρακτικό Επιτροπής Έρευνας Τιμών ειδικά ορισμένης από δικαιούχο και Συνδικαιούχο ή με επισύναψη 2-3 προσφορών στην κατάθεση;

Στην ενότητα 5.3 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι «Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης :» στα οποία περιλαμβάνεται στο σημείο 24. 24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών: (τεκμηρίωση βάσει τουλάχιστον τριών προσφορών) και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (βλ. "Παράρτημα ΙΙ: Λοιπά στοιχεία απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης πρότασης χρηματοδότησης).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται μόνο η επισύναψη τουλάχιστον τριών προσφορών. Στην περίπτωση, που από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου απαιτείται η σύνταξη Πρακτικού της Επιτροπής Έρευνας Τιμών, τότε επισυνάπτεται και αυτό στα δικαιολογητικά της Πρότασης, διαφορετικά αρκεί η υποβολή των κατ’ ελάχιστο 3 προσφορών ανά είδος.
 

20. Με ποιες διαδικασίες θα αναθέσει ο Εμπορικός Σύλλογος τα υποέργα αρμοδιότητάς του;

Τις σχετικές με τα υποέργα που αφορούν στον Εμπορικό Σύλλογο διαδικασίες ανάθεσης, κ.α ενεργεί ο Εμπορικός Σύλλογος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επισυναπτόμενο στην πρόσκληση Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου.

21. Πώς υπολογίζεται το μέσος κόστος ανά ωφελούμενη επιχείρηση;

Το ποσόν των 2.000€ αποτελεί ανοιγμένο μέσο όρο του κόστους της παρέμβασης του Εμπορικού Συλλόγου και με βάση αυτό υπολογίζεται το μέγιστο ποσόν που μπορεί να λάβει προϋπολογιστικά ο Εμπορικός σύλλογος ή το Επιμελητήριο για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς του.

Συγκεκριμένα το κόστος που αφορά στις ενέργειες 8 και 9 προστίθεται στο κόστος των ενεργειών 4 και 5 και το συνολικό αυτό άθροισμα διαιρούμενο με τον αριθμό των ωφελουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ. Με άλλα λόγια το μέσο κόστος περιλαμβάνει τις δαπάνες που αφορούν στις ενέργειες 8 και 9.
Διευκρινίζεται ότι το ποσόν που αφορά κάθε επιχείρηση προσδιορίζεται από το κόστος των παρεμβάσεων που την αφορούν και μπορεί να είναι μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο των 2.000€.
 

22. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενες επιχειρήσεις;

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει να δεσμευτούν στα εξής:
i. Θα παρέχουν στο Συνδικαιούχο (Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο) όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των ενεργειών και την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών μικρής κλίμακας (πχ συναίνεση εκμισθωτή, υφιστάμενες οικοδομικές άδειες, κατόψεις κλπ).
ii. Τα κτίρια επί των οποίων έγιναν οι παρεμβάσεις θα είναι νόμιμα (οι διαδικασίες νομιμοποίησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την παραλαβή του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή).
iii. Θα δεχτούν να γίνουν στις προσόψεις τους οι παρεμβάσεις που θα αποφασιστούν και θα απομακρύνουν τα υφιστάμενα μη συμβατά με τη νέα πρόσοψη στοιχεία.
iv. Θα έχουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου.
v. Να διατηρήσουν τις προσόψεις αναλλοίωτες μέχρι και μια τριετία από την ολοκλήρωση του έργου. Αν δεν τις διατηρήσουν τότε θα πρέπει να επιστρέψουν στον Εμπορικό Σύλλογο/ Επιμελητήριο το κόστος των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.
vi. Σε περίπτωση που η πράξη απενταχθεί για κάποιο λόγο (π.χ. το ποσοστό υλοποίησης των έργων του Δήμου είναι μικρότερο του 35% ή το 25% των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν διατηρήσουν τις παρεμβάσεις επί των προσόψεων ή άλλος από αυτούς που αναφέρονται στην πρόσκληση) θα επιστρέψουν στον Εμπορικό Σύλλογο το κόστος των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.
 

23. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης (τηλεχειρισμού) λύσεων/ συστημάτων του Δήμου;

Στην περίπτωση που ο Δήμος στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης προμηθευτεί περισσότερα από ένα συστήματα (π.χ. έξυπνου οδοφωτισμού, ελεγχόμενης στάθμευσης κ.α.) τότε είναι επιλέξιμη η προμήθεια ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης (τηλεχειρισμού) των λύσεων/ συστημάτων που θα προμηθευτεί ο Δήμος αντί για διαφορετικά και αυτόνομα συστήματα διαχείρισης. Ωστόσο οι δυνατότητες του ενιαίου συστήματος διαχείρισης (τηλεχειρισμού) των επιμέρους λύσεων/ συστημάτων θα πρέπει να δικαιολογούνται από την κλίμακα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.

24. Μπορεί οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να αφορούν μόνο το Δήμο ή μόνο τον Εμπορικό Σύλλογο;

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν τόσο στο Δήμο, όσο και στα Εμπορικά Καταστήματα (τουλάχιστον 70% των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής παρέμβασης και σε καμία λιγότερα από 50).

25. Ποιος υπογράφει τις υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούν στις ωφελούμενες επιχειρήσεις στην περίπτωση των κενών καταστημάτων;

Στην περίπτωση των κενών καταστημάτων το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος Α (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για κενά καταστήματα και δήλωση de minimis θα τις συμπληρώσει ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των ιδιοκτητών.

26. Μπορεί ο Δήμος να υλοποιήσει μόνον παρεμβάσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες ενεργειών 2 και 3;

Οι παρεμβάσεις του Δήμου που αφορούν στις κατηγορίες Ενεργειών 2 (Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης) και 3 (Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας) αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβούν το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄βαθμού).

27. Σε ποια φάση θα προσδιοριστούν οι προδιαγραφές των υλικών που αφορούν στις παρεμβάσεις επί των προσόψεων των ωφελούμενων επιχειρήσεων;

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ II «Τεχνική έκθεση για τη λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης» απαιτείται για καθεμιά από τις τυπικές επιχειρήσεις του Α.ii, να υποβληθεί πρόταση διαμόρφωσης της όψης σε κλίμακα 1:50 ή 1:20, με καταγραφή των προτεινόμενων υλικών και χρωματισμών (σημείο iii της Β. Τεχνική περιγραφή της πρότασης).
Ως εκ τούτου οι προδιαγραφές των υλικών θα πρέπει να περιληφθούν αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση ως Τμήμα των Ενεργειών 6. Προετοιμασία του Φακέλου.
 

28. Οι παρεμβάσεις του Δήμου θα πρέπει να γίνουν στην ίδια περιοχή που γίνονται οι παρεμβάσεις στις προσόψεις των επιχειρήσεων;

Η περιοχή υλοποίησης παρεμβάσεων του Δικαιούχου και του Συνδικαιούχου μπορεί να μην επικαλύπτονται. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να αποτελούν υποσύνολα της περιοχής παρέμβασης.

29. Πώς θα καταβληθούν οι δαπάνες στο Δικαιούχο και στο Συνδικαιούχο;

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/14 η Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώρηση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.
Δεδομένου ότι οι δαπάνες για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου είναι επιλέξιμες, περιλαμβάνονται στο συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου και στην απόφαση ένταξης. Σε περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει άλλους εκτός ΠΔΕ πόρους του, προκειμένου να πληρώσει δαπάνες συγχρηματοδοτούμενου έργου του, οι δαπάνες μπορούν να αποδοθούν στο νομικό πρόσωπο από τη χρηματοδότηση του λογαριασμού με δικαιούχο πληρωμής το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, η οποία ενημερώνεται σχετικά από το νομικό πρόσωπο πριν πληρωθούν οι εν λόγω δαπάνες και στη συνέχεια βεβαιώνει ότι πράγματι οι δαπάνες έχουν καταβληθεί. (Κ.Υ.Α. αριθμ. 134453/23.12.2015 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ).
Η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ρυθμίζεται με βάση την Κ.Υ.Α. αριθμ. 134453/23.12.2015 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ», όπου ελέγχεται το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου, προηγείται με μέριμνα της οικονομικής υπηρεσίας η

χρηματοδότηση του λογαριασμού του έργου, και αφού έχουν κατατεθεί από την υπηρεσιακή μονάδα που εκτελεί το έργο τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η απαίτηση για την πληρωμή της δαπάνης, γίνεται η εξόφληση του δικαιούχου πληρωμής (αναδόχου). Επομένως δεν απαιτείται η καταβολή ιδίων πόρων. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος (ΟΤΑ) έχει χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους για την εξόφληση π.χ. δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου της πρότασης, αυτές καταβάλλονται στο Δικαιούχο εφόσον η πρόταση εγκριθεί προς χρηματοδότηση.
Στην περίπτωση που ο συνδικαιούχος είναι Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ως ΝΠΔΔ, ομοίως εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α. αριθμ. 134453/23.12.2015.
Αν συνδικαιούχος είναι Εμπορικός Σύλλογος, η καταβολή των δαπανών θα γίνουν απευθείας στους προμηθευτές κλπ μέσω ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account)
 

30. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να προσκομίσουν στον Εμπορικό Σύλλογο τα οριζόμενα στο Συμφωνητικό Συνεργασίας έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των ενεργειών και την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών μικρής κλίμακας (πχ υφιστάμενες οικοδομικές άδειες, κατόψεις κλπ) και πότε;

Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό εμπορικού συλλόγου-επιχειρήσεων, αναφέρεται ως υποχρέωση των επιχειρήσεων το παρακάτω:

«Δ. Θα παρέχουν στο Συνδικαιούχο όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των ενεργειών και την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών μικρής κλίμακας (πχ συναίνεση εκμισθωτή, υφιστάμενες οικοδομικές άδειες, κατόψεις κλπ).»


Ο Εμπορικός σύλλογος καλείται να αποφασίσει το χρονικό σημείο που θα εξετάσει τη νομιμότητα των κτιρίων επί των οποίων θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση κατά την παραλαβή του έργου από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ θα πιστοποιηθεί η νομιμότητα των παρεμβάσεων και η νομιμότητα των κτιρίων επί των προσόψεων των οποίων έγιναν οι παρεμβάσεις.
 

31. Μπορεί να συμμετέχει ωφελούμενη επιχείρηση χωρίς να πραγματοποιήσει παρέμβαση στην πρόσοψή της;

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με την προτεινόμενη διαμόρφωση των προσόψεων απομακρύνοντας τυχόν μη συμβατά υφιστάμενα στοιχεία και για το οποίο δεσμεύονται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Δεν είναι δυνατή η μερική συμμόρφωση των προσόψεων ή η επιλογή ενός υποσυνόλου παρεμβάσεων από μια λίστα προκαθορισμένων ενεργειών.
 

32. Μπορεί ο Δήμος στο πλαίσιο της Κατηγορίας Ενεργειών 1 να ολοκληρώσει ημιτελές κτίσμα που προορίζεται για δημοτική χρήση;

Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι εργασίες ολοκλήρωσης και διαμόρφωσης υφιστάμενου ημιτελούς κτίσματος για δημοτική ή άλλη χρήση.

33. Κατά την υποβολή της πρότασης πρέπει στην περιοχή παρέμβασης να υπάρχουν ήδη 200 μέτρα πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας;

Κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή της πράξης, η περιοχή παρέμβασης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 400 μέτρα οδικού δικτύου, από τα οποία τουλάχιστον διακόσια μέτρα αφορούν σε πεζόδρομο ή δίκτυο πεζοδρόμων ή σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή

συνδυασμό αυτών, οι οποίοι δεν είναι κατ΄ ανάγκη συνεχείς, αλλά μπορεί να είναι παράλληλοι ή κάθετοι μεταξύ τους ή σε άλλους κλπ.
Πεζοδρομήσεις/ δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, υφιστάμενοι και νέοι, θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στο υφιστάμενο ΓΠΣ ή στο ΣΧΟΟΑΠ, ή στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν ικανοποιείται κατά την ένταξη, κατά την παραλαβή του έργου θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο και δημοσιευμένο σε ΦΕΚ ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το δίκτυο των πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας της περιοχής παρέμβασης, ή κατ’ ελάχιστο θα είναι υποβεβλημένο στην αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση.
Η πρόβλεψή τους μόνο σε εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη δεν αρκεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης, όπως και σχετική απόφαση του ΔΣ.
 

34. Αν μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερα του ενός εμπορικά καταστήματα/ επιχειρήσεις στην περιοχή πρόσβασης θα προσμετρηθεί η επιχείρηση μια φορά ή τόσες φορές όσα και τα καταστήματά της στην περιοχή πρόσβασης;

Μια Επιχείρηση, μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερα από ένα υποκαταστήματα στην περιοχή παρέμβασης. Τα υποκαταστήματα αυτά προσμετρούνται ως διαφορετικές επιχειρήσεις ενώ το de minimis αθροίζει στο ίδιο ΑΦΜ.
Επιχείρηση που στεγάζεται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο, συμμετέχει ως μια επιχείρηση.
Αν επιχείρηση που στεγάζεται στο ισόγειο έχει το ίδιο ΑΦΜ με επιχείρηση που στεγάζεται στον 1ο όροφο και είναι αφορούν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης δηλωμένες διακριτά στην εφορία (π.χ. έδρα και υποκατάστημα ή 2 υποκαταστήματα) τότε προσμετρούνται ως δύο ωφελούμενες επιχειρήσεις.
 

35. Οι παρεμβάσεις του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου θα πρέπει να γίνουν μόνον στους πεζοδρόμους ή/και στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας;

Οι παρεμβάσεις του Δήμου, όπως και οι παρεμβάσεις στις προσόψεις των επιχειρήσεων αφορούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης και όχι μόνον στους πεζοδρόμους ή στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Κατ’ εξαίρεση παρεμβάσεις του Δήμου μπορούν να γίνουν εκτός της περιοχής παρέμβασης εφόσον αφορούν στην εξυπηρέτηση της περιοχής παρέμβασης (π.χ. χώροι στάθμευσης εκτός της περιοχής που εξυπηρετούν την περιοχή).

36. Οι παρεμβάσεις του Δήμου θα πρέπει να γίνουν στους ίδιους δρόμους που γίνονται και οι παρεμβάσεις στις προσόψεις καταστημάτων;

Οι παρεμβάσεις που αφορούν στην κατηγορία ενεργειών 1 αφορούν όλη την περιοχή παρέμβασης και όχι απλά τους πεζοδρόμους ή δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας