Ιδρυτική Πράξη Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα

Σκοπιμότητα δημιουργίας Μουσείου

Η δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας της πόλης αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ιστορικής γνώσης και ταυτότητας των κατοίκων του Βύρωνα, στην προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και του υλικού και άυλου πολιτισμού της πόλης μας, ο οποίος έχει ως βάση την πολιτιστική κληρονομιά των Μικρασιατών, Ποντίων και Κωνσταντινοπολιτών προσφύγων, στην οργάνωση δράσεων που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Βυρωνιωτών αλλά και επισκεπτών που δεν έχουν σχέση διαμονής ή καταγωγής με την πόλη μας και, τέλος, στην προσέλκυση των νέων της πόλης μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη υβριδικών και διαδραστικών εκθεμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Η ανάδειξη της ιστορίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης θα ενισχύσει την τοπική ταυτότητα, τα αισθήματα της κοινότητας και την κοινωνική συνοχή και θα προβάλει τον Βύρωνα ως οργανικό μέρος της ιστορίας της Αθήνας και της χώρας μας.
 
Η δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας θα συμβάλει αποφασιστικά στη διάσωση και καλύτερη διατήρηση του υλικού και άϋλου πολιτισμικού απόθέματος της πόλης και του Δήμου του Βύρωνα:
 • Με τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση και ψηφιακή αποτύπωση των ενθυμημάτων και τεκμηρίων που οι πολίτες και οι θεσμοί θα εμπιστευτούν στο Μουσείο
 • Με την αξιοποίηση του υλικού και άϋλου αποθέματος στις εκθέσεις, μελέτες, δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, ώστε να ευαισθητοποιηθούν παλιοί και νέοι κάτοικοι της πόλης στην διάσωση και αξιοποίηση των προσωπικών και οικογνειακών κειμηλίων και ενθυμημάτων
 • Με την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων καταγραφής της ιστορικής και κοινωνικής μνήμης της πόλης
 • Με την οργάνωση δράσεων στο δημόσιο χώρο με στόχο της ανάδειξης της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης και την προστασία της αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της πόλης.
Περαιτέρω, με αφορμή την ιστορία το Μουσείο θα ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για τα μεγάλα προβλήματα της πόλης μας και θα προωθήσει την ανάπτυξη νέων ιδεών για τη βελτίωση της ζωής και των βιωμάτων των πολιτών. Η δημιουργία του μουσείου παρέχει την δυνατότητα σε πολίτες και ειδικούς να οραματισθούν μια πιο όμορφη, λειτουργική και εν τέλει παραγωγική πόλη.
 
Επωνυμία και Σήμα
 
Το Μουσείο φέρει την επωνυμία Μουσείο Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα, η οποία θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, στις επιγραφές του Μουσείου,. στο σήμα του, στις σφραγίδες, στο λογότυπο, στα επίσημα έγγραφα, στις ανακοινώσεις και στην γραπτή επικοινωνία στο πλαίσιο των δημοτικών υπηρεσιών αλλά και με κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σε φυσικά ή ψηφιακά μέσα. Με την ίδια επωνυμία θα επισημαίνονται τα αντικείμενα, τεκμήρια και εκθέματα του Μουσείου καθώς και τα ψηφιακά αντίγραφα και τα οπτικοακουστικά ή ψηφιακά έργα που παράγονται από αυτό ή χάρις αυτού.
 
Έδρα
 
Ως έδρα του Μουσείου ορίζεται το κτήριο του παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Βύρωνα με τον περιβάλλοντα χώρο, όπως ορίζεται από τις οδούς Βορείου Ηπείρου, Ευαγγελικής Σχολής και την Λεωφόρο Κύπρου. Το κτήριο αυτό αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο δημόσιο κτήριο που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ζωή της πόλης.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Μουσείου και άλλα κτήρια που να πληρούν τις τεχνικές και μουσειολογικές προδιαγραφές.
 
Αντικείμενο του Μουσείου
 
Αντικείμενο του Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα αποτελεί η μελέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή σε φυσικό και σε ψηφιακό χώρο της ιστορίας, του πολιτισμού, της καθημερινής κουλτούρας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Βύρωνα και των κοινωνικών ομάδων και θεσμών που φιλοξενούνται στο έδαφος του.
Κύρια δραστηριότητα του Μουσείου είναι η οργάνωση της μόνιμης έκθεσης, των περιοδικών εκθέσεων, των εκπαιδευτικών δράσεων, των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και των εκδόσεων που αφορούν στην ιστορία και τον πολιτισμό του Βύρωνα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της αποστολής του αποτελεί η διατήρηση, συντήρηση και εμπλουτισμός των συλλογών του Μουσείου και η δημιουργία νέων εκθεμάτων και πρωτότυπων έργων.
Βασικό στοιχείο για την επιτυχία του Μουσείου αποτελεί η δημιουργική συμμετοχή των πολιτών στο έργο του και η επικοινωνία με το κοινό μέσα από το Διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ, με τρόπους και πρακτικές που συνάδουν με τον Κανονισμό του Μουσείου.
 
 
Ειδικότερα το Μουσείο 
 • Συγκροτεί, καταγράφει, τεκμηριώνει και καταγράφει λεκτικά και οπτικά τα αντικείμενα των συλλογών του σε συμβατικούς και ψηφιακούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων.
 • Μεριμνά για τον εντοπισμό, καταγραφή, τεκμηρίωση και καταλογογράφηση του πολιτιστικού αποθέματος και των πηγών της ιστορίας του Δήμου Βύρωνα και σε όποιο βαθμό αυτό βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών ή άλλων φορέων.
 • Οργανώνει ερευνητικές και πολιτιστικές δράσεις για την μελέτη και προβολή του έργου του Λόρδου Βύρωνα και της ιστορίας της σύνδεσης του με την πόλη μέσα από την ονοματοδοσία του Συνοικισμού, το 1924.
 • Φροντίζει για την ορθή διατήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση των συλλογών του και των δωρεών, δανείων ή χρησιδανείων που του παραχωρούνται.
 • Οργανώνει και επιμελείται την μόνιμη έκθεσή του και τις ανανεώσεις της με συμβατικά ή ψηφιακά εκθέματα
 • Φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δράσεις του ίδιου η συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων
 • Οργανώνει ερευνητικές δράσεις και προγράμματα και συμμετέχει σε αντίστοιχες δράσεις άλλων φορέων ή εθνικών, ενωσιακών και διακρατικών θεσμών
 • Καταστρώνει και υλοποιεί εκδοτικό πρόγραμμα με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό χαρακτήρα και περιεχόμενο
 • Συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ανάλογων Μουσείων της Ελλάδας και του Εξωτερικού
 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, έφηβους και ενήλικες εντός και εκτός του Μουσείου και δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και διαχείρισης του περιβάλλοντος
 • Εξασφαλίζει την παροχή στο κοινό αξιόπιστης επιστημονικά ενημέρωση για το αντικείμενο και τις συλλογές του Μουσείου και διασφαλίζει την σύμφωνη με τον νόμο και τον κανονισμό απρόσκοπτη πρόσβαση στις συλλογές και στα πληροφοριακά σύνολα που οργανώνονται στο Μουσείο.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση των αρχειακών συνόλων για την ιστορία του Δήμου με δάνεια, ψηφιοποιήσεις και συλλογή αντιγράφων από άλλους θεσμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • Καταγράφει και παρακολουθεί την εξέλιξη των σημαντικών τοποσήμων και μνημείων της πόλης και οργανώνει ειδικές ξεναγήσεις και δράσεις σχετικές με την ιστορία του δημόσιου χώρου και την αρχιτεκτονική και βιομηχανική κληρονομιά.
 • Οργανώνει, τέλος, την συστηματική μελέτη και γνώση για τον πληθυσμό του Βύρωνα, την προέλευση, τα πολιτισμικά του χαρακτηριστικά, την κοινωνική οργάνωση και την γενεαλογική του εξέλιξη με σεβασμό στους νόμους για τα προσωπικά δεδομένα και στις ηθικές αξίες της προστασίας της ιδιωτικότητας, της τιμής και της μνήμης προσώπων και ομάδων.
 • Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα, υπηρεσίες και ΝΠ του Δήμου για την υλοποίηση δράσεων ή την διεκπεραίωση πάγιων λειτουργιών.
 • Παρέχει τους χώρους του για την φιλοξενία εκδηλώσεων που δε θέτουν σε κίνδυνο τα εκθέματα, τις συλλογές ή τον εξοπλισμό του Μουσείου και δεν προσβάλουν τον χαρακτήρα του.
 • Διαμορφώνει στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου την δημόσια εικόνα του με την διαρκή προβολή της δραστηριότητας του στον Τύπο, στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
για να δείτε το πλήρες κείμενο της Ιδρυτικής Πράξης παρακαλούμε πατήστε εδώ::  «Ιδρυτική Πράξη»