Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία 'ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ '
23 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία 'ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ '

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ».


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 28/03/2022 και ώρα 14:3