Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ,ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ»
9 Μαϊου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ,ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ»

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 14/05/2022 και ώρα 14:30.