Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»
10 Μαϊου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 16/05/2022 και ώρα 14:30