Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
12 Μαϊου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 18/05/2022 και ώρα 14:30.