Πρόσκληση ανάθεσης για την την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ».
10 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝΣΤΑΘΜΩΝ.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω,τον τίτλο της
προμήθειας/ υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 17/06/2022 και ώρα 14:30