20 Ιουνίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 23.6.2022 και ώρα 18.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής            

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 20η συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 06:30 μ.μ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βύρωνα (το οποίο περιλαμβάνει τους αναμορφωμένους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βύρωνα και του Νομικού Προσώπου του).
 2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α’ τριμήνου 2022.
 3. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαΐου έτους 2022.
 4. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Βύρωνα Α΄ τριμήνου 2022 σωρευτικά.
 5. Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτημάτων για την έγκριση προγραμμάτων Άθλησης για όλους, καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α), για την υλοποίησή τους κατά την περίοδο 2022-2023 βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου.
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος για το έργο «Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βύρωνα».
 7. Πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων ΙΔΟΧ για δύο (2) μήνες στην Διεύθυνση Καθαριότητας.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης.
 9. Έγκρισης έκδοσης Χ.Ε.Π.
 10. Έγκρισης απόδοσης Χ.Ε.Π.
 11. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

 


Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών