4 Ιουλίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 6.7.2022 και ώρα 6.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Βύρωνας 01-07-2022

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                     Αρ.Πρωτ.:12775

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής        

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 21η συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 06-07-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:30 μ.μ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

1.      Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Βύρωνα έτους 2023.

2.      Ένταξη Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ για εννέα (9) θέσεις.

3.       Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/ 2007 στη Δ/νση Καθαριότητας.

4.      Παράταση των συμβάσεων προμήθειας «Απορριμματοφόρων οχημάτων», «Φορτηγού οχήματος τύπου γάντζου (Ηοοk lift))» και «Φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη»

5.      Εξειδίκευση πίστωσης

6.      Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π.

7.      Έγκριση απόδοσης Χ.Ε.Π.

8.      Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Ανάπλαση της πλατείας Φατσέα του Δήμου Βύρωνα» 

9.      Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση των αντίστοιχων μελετών, όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού

10. Παράταση προθεσμίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα»

11. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων για την ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας – Ανοικτό Κέντρο εμπορίου δήμου Βύρωνα’’.

12. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση της πλατείας Φατσέα του δήμου Βύρωνα»

13. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

14. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης για πέντε (5)μήνες, πέντε (5) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. καθώς και ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. για τέσσερις (4) μήνες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βύρωνα» και Υποέργου 2 «Δομή παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών