Πρόσκληση για την προμήθεια ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ - ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ
11 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για την προμήθεια ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ - ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ –ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 18/07/2022 και ώρα 14:30