Πρόσκληση για την ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
14 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21/07/2022 και ώρα 14:30.