Πρόσκληση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ  ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ»
14 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ  ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21/07/2022 και ώρα 14:30.