Ημερήσια Διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου 16/02/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βύρωνας 12-2-2009
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Πρωτ. 4424
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
……………………………………………..

ΤΗΛ. 210 7645100
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ.Δημοτικούς ΣυμβούλουςΚύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 16-2-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 ΄΄περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων΄΄με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ.Βύρωνα΄΄.
3.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄ΚΕ.ΦΟ. Δήμου Βύρωνα΄΄.
4.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Αθλητικός Οργανισμός Δ.Βύρωνα΄΄.
5.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Πνευματικό Κέντρο Δ.Βύρωνα΄΄.
6.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και
Ραϋμόνδου Ντάνκαν΄΄.
7.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα΄΄.
8.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα΄΄.
9.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄ΚΑΠΗ Δήμου Βύρωνα΄΄.
10.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Κέντρο Προστασίας Δασών κ΄ Φυσικού
Περιβάλλοντος΄΄.
11.- Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Ν.Π. ΄΄Δημοτική Φιλαρμονική Βύρωνα΄΄.
12.- ΄Εγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικ. έτους 2008.
13.- Αντικατάσταση μέλους στη Ζ΄ Σχολική Επιτροπή Συγκροτήματος Βύρωνα (1ο
Δημοτικό Σχολείο-12ο Νηπιαγωγείο).
14.- ΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης 2 υπαλλήλων αορίστου χρόνου του
Τμήματος Μισθοδοσίας.
15.- έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού αορίστου χρόνου της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
16.- Κοπές δένδρων.
17.- Συμμετοχή του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών
Δήμων και Περιφερειών και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τη μετάβαση και
διαμονή του Δημάρχου στο Μάλμο Σουηδίας.
18.- Απ΄ευθείας ανάθεση έργου: ΄΄Κατασκευή επειγουσών συνδέσεων λόγω
έμφραξης παλαιών αγωγών΄΄.
19.- Τροποποίηση Προγράμματος ΄Εργων.
20.- Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης-΄Εγκριση πρότασης ένταξης έργων κ΄
προμηθειών στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄.
21.- Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2009.
22.- Πρόσληψη ενός υδραυλικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μήνες).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ