Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4795/2021 στο Δήμο Βύρωνα
24 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4795/2021 στο Δήμο Βύρωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των τριών (3) θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4795/2021 στο Δήμο Βύρωνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/17.04.2021 τεύχος Α')
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

2.    Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος Β') «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα».

3.    Την ΚΥΑ 90264/28.12.2022 (ΦΕΚ 6873/29.12.2022 τεύχος Β') «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια»

4.    Τον Τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Βύρωνα, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του Ν. 4795/2021 (εφεξής Επιτροπή Ελέγχου), να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.