ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-05-2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 18-5-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 <<περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Απαλλαγές από δημοτικά τέλη.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
5.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
6.- Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π. κ΄ Δ. για τη
κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
7.- Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από Τ.Π.κ΄ Δ. για τη
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.
8.- Σύναψη δανείου με το Τ.Π. κ΄ Δ. για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
9.- ΄Εγκριση για υπερωριακή εργασία πέραν των 120 ωρών της υπαλλήλου
αορίστου χρόνου Μαρίας Αντωνάτου για το έτος 2009.
10.- Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2009 του Ν.Π. ΄΄Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Βύρωνα΄΄.
11.- Καθορισμός χώρων λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Νεράϊδας.
12.- Αποδέσμευση ποσού ΄΄200.000,00΄΄ ευρώ.
13.- Αίτημα του Δήμου Υμηττού για χρήση του σταθμού μεταφόρτωσης του Δήμου
μας.
14.- ΄Εγκριση απολογισμού οικον. έτους 2008 Σχολικών Επιτροπών.
15.- Αντικατάσταση μέλους στη Β΄ Σχολική Επιτροπή Συγκροτήματος ΕΡΓΑΝΗ 2
(3ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο).
16.- Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.
17.- Αυτοδίκαιη παραλαβή ΄Εργων.
18.- Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
19.- Σήμανση νόμιμων χώρων στάθμευσης και διαμόρφωση ράμπας πεζοδρομίου.
20.- Τροποποίηση προγράμματος έργων 2009.
21.- Επικαιροποίηση της 338/2000 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για
τροποποίηση Ρ.Σ. στο Ο.Τ. 28.
22.- Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΣΚ Α.Ε. για την προσθήκη δύο
αιθουσών στα 9ο – 16ο Δημοτικά Σχολεία Βύρωνα.
23.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στον Καρέα.
24.- ΣΤ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικ.έτους 2009.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ