Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18.06.09

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 18-6-2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Απαλλαγές από δημοτικά τέλη.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Κατάργηση και αποξήλωση πινακίδων θέσεων στάθμευσης.
5.- ΄Εγκριση υπερωριακής εργασίας πέραν των 120 ωρών της υπαλλήλου αορίστου
χρόνου Μαρίας Παπαδοπούλου του Ιορδάνη για το έτος 2009.
6.- Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 του Νομικού Προσώπου
΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ΄΄.
7.- Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.
8.- Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. για την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
9.- Συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και των Σχολικών φυλάκων για
καθυστερούμενες αμοιβές τους βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
10.- Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις βάσει του Ν.3584/07.
11.- Συμμετοχή στο Σύμφωνο Δημάρχων για βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμιση
ενέργειας.
12.- ΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.
13.- Αυτοδίκαιη παραλαβή έργων.
14.- Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
15.- Εκδίκαση ενστάσεων-Τελική Απόφαση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σε
τμήμα του Ο.Τ. 259 για το καθορισμό του σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
16.- Τελική Απόφαση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. που
περικλείεται από τις οδούς Καλλιπόλεως, Δεληλάμπρου, Σεβδικίου και
Αλατσάτων με καθορισμό ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
17.- Τελική απόφαση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 462 για
τον καθορισμό του σε χώρο ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού.
18.- Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης του Προγράμματος ΄΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ΄΄,
συμμετοχή στο πρόγραμμα και δέσμευση για την καταβολή του 30% από ιδίους
πόρους.
19.- Ζ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2009.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ