Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.07.09

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 23-7-2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 <<περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Απαλλαγές από δημοτικά τέλη.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Αίτηση του κ.Νικόλαου Βούρτση για επανεξέταση της 360/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
6.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
7.- Κατάργηση και αποξήλωση πινακίδων θέσεων στάθμευσης.
8.- Κοπή δένδρων.
9.- ΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου.
10.- Αποζημίωση ιδιωτών.
11.- ΄Εγκριση της 7/2009 απόφασης Διοικητικού Σ/λίου του Νομικού Προσώπου ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ΄΄ για αποδοχή δωρεάς.
12.- Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 Νομικού Προσώπου ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΩΝΑ΄΄
13.- Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 Νομικού Προσώπου ΄΄Πνευματικό Κέντρο΄΄.
14.- Κατανομή λειτουργικών δαπανών διδακτηρίων Β΄ Δόση 2009.
15.- Αυτοδίκαιες παραλαβές.
16.- ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
17.- Αποδοχή όρων ένταξης πράξης με τίτλο:΄΄Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχή ασύρματης πρόσβασης μέσω Wife hot sport΄΄ στο μέτρο 4.3 του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.
18.- Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έ ργων.
19.- Θ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2009.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ