31 Αυγούστου 9

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.08.09

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 31-8-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 <<περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
2.- ΄Εγκριση υπερωριακής εργασίας πέραν των 120 ωρών υπαλλήλων Αορίστου
Χρόνου του ΙΔ.Γραφείου Δημάρχου.
3.- ΄Εκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βύρωνα".
4.- Τροποποίηση της παρ.3.α της συστατικής πράξης του Ν.Π. "Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Βύρωνα".
5.- Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 341/08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
6.- Συμμετοχή του Δήμου στην 7η Διεθνή ΄Εκθεση "POLIS" 2009.
7.- Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. "Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Βύρωνα".
8.- ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008 Σχολικών Επιτροπών.
9.- Διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. περί αδειοδότησης ή μη του σταθμού βάσης κινητής
τηλεφωνίας στη θέση Εμπεδοκλέους και Ν.Ιωνίας.
10.- Κατάργηση θέσεων στάθμευσης.
11.- Μεταφορά πινακίδων στάθμευσης αναπηρικής θέσης λόγω αλλαγής διεύθυνσης
κατοικίας.
12.- Θ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ