Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.09.2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 21-9-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 <<περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Απαλλαγές από τα Δημοτικά Τέλη.
2.- Αντικατάσταση άρθρων 2 και 9 του κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων.
3.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
4.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
5.- Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2009 του Ν.Π. "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ  
     ΒΥΡΩΝΑ".
6.- Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2009 του Ν.Π. "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
     ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".
7.- Κοπή δένδρων.
8.- Καθορισμός νέων θέσεων λειτουργίας περιπτέρων.
9.- Επικύρωση της 189/09 απόφασης Δ.Ε. για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε."
10.- Επικύρωση της 190/09 απόφασης Δ.Ε. για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε."
11.- Ια΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 Δήμου Βύρωνα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ