ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
Βύρωνας       7 / 4 / 2010
Αρ. πρωτ. :       8619
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ,
 
Ανακοινώνει ότι : ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» στο Δήμο Βύρωνα, που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την 9η του μηνός Απριλίου 2010 - ημέρα Παρασκευή & ώρα υποβολής προσφορών την 10 π.μ., στο κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 76, 2ος όροφος, 162 32 Βύρωνας - τελικά θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Απριλίου 2010 - ημέρα Παρασκευή & ώρα υποβολής προσφορών την 10 π.μ, στην παραπάνω διεύθυνση.
           
 
 
                                                          Ο Δήμαρχος Βύρωνα
 
 
 
 
 
                                                                   Νικόλαος Χαρδαλιάς
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Βύρωνας    17/03/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. : 7154
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» στο Δήμο Βύρωνα
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
2. Τίτλος  και περιγραφή του Έργου:
«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών ενημερωτικών πινακίδων» στο Δήμο Βύρωνα
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών ενημερωτικών πινακίδων εξωτερικού χώρου που θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βύρωνα για την ενημέρωση των πολιτών.
3. Διαδικασία επιλογής αναδόχου: Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, της υπ΄αριθμ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006, του Ν. 2362/1995, του Π.Δ. 60/2007και των λοιπών σχετικών διατάξεων. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα : την εμπορία, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών ψηφιακών πινακίδων.  
5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου: Το έργο έχει διάρκεια ενενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΒΥΡΩΝΑ όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τμήμα Πληροφορικής, Τηλέφωνα: 2107608920,653, Αρμόδιος: κος Βαλλιανάτος Αναστάσιος
7.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, Τμήμα Πληροφορικής , Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, 1ος όροφος μέχρι και την Παρασκευή   09/04/2010 και ώρα 10:00 π.μ. 
8.Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, Τμήμα Πληροφορικής , Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, 1ος όροφος στις 09/04/2010 και ώρα 10:00. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.
10. Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, δηλαδή 9.750,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
11. Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 
                                                                               
       O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ