ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» στο Δήμο Βύρωνα “συνολικής δαπάνης 210.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» στο Δήμο Βύρωνα “συνολικής δαπάνης 210.000 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Βύρωνας    06/08/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. : 22026
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» στο Δήμο Βύρωνα “συνολικής δαπάνης 210.000 €”
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
2. Τίτλος  και περιγραφή του Έργου:
«Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών» στο Δήμο Βύρωνα
      Η προμήθεια χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα Α΄ και Β΄. Το τμήμα Α΄ περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση servers, υπολογιστών, δικτυακού εξοπλισμού, εκτυπωτών κλπ. Το τμήμα Β΄ περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση περιφερειακών - έγχρωμων ψηφιακών ενημερωτικών πινακίδων εξωτερικού χώρου. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για ένα εκ των δύο τμημάτων Α΄ ή Β΄ της προμήθειας, είτε και για τα δύο τμήματα.
3. Διαδικασία επιλογής αναδόχου: Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, της υπ΄αριθμ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006, του Ν. 2362/1995 και των λοιπών σχετικών διατάξεων. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα : την εμπορία, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση υπολογιστών, περιφερειακών, εκτυπωτών και αντιστοίχων ειδών με τα υπό προμήθεια είδη.           
5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου: Το έργο έχει διάρκεια σαράντα πέντε  (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΒΥΡΩΝΑ όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τμήμα Πληροφορικής, Τηλέφωνα: 2107608920,653, Αρμόδιος: κος Βαλλιανάτος Αναστάσιος
7.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, Τμήμα Πληροφορικής , Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, 1ος όροφος μέχρι και την Παρασκευή 24/09/2010 και ώρα 10:00 π.μ. 
8.Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, Τμήμα Πληροφορικής , Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, 1ος όροφος στις 24/09/2010 και ώρα 10:00. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.
9. Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό της οποίας το ποσό θα ανέρχεται στις 5.500 € για το Τμήμα Α’ και 5.000 € για το τμήμα Β’.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
10. Έξοδα Δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού: Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού στις εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο.
11. Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα  (90) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ 1 ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (πατήστε εδώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1η ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (πατήστε εδώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2η ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (πατήστε εδώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3η ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (πατήστε εδώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 4η ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (πατήστε εδώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 5η ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (πατήστε εδώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 6η ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (πατήστε εδώ)
 
για απορίες, σχόλια ή διευκρινήσεις παρακαλώ αποστείλατε e-mail: poulymenopoulou@dimosbyrona.gr
                                                                               
                                                                                                                        O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
                                                                                                                ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ