28 Ιουλίου 2015

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Βύρωνας: 28/07/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ: 18530
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Κ. Γοναλάκης – Κ. Παρασκευόπουλος
Δ/νσης: Καραολή Δημητρίου 36-44 
Τηλ.: 2132008668
Email: promitheies@dimosbyrona.gr
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Ο Δήμαρχος Βύρωνα, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τα υπό προμήθεια είδη.
 
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 31.913,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τους οικείους κωδικούς του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών Προσώπων για το Οικονομικό έτος 2015.
 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 36 - 44 Βύρωνα στις 06/08/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 (λήξη αποδοχής προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
 
Όλα τα έξοδα δημοσίευσης τακτικού και επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και αναλυτική διακήρυξη στα τηλέφωνα 2132008668 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο Προμηθειών.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ