22 Σεπτεμβρίου 2015

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα Οχημάτα του Δήμου Βύρωνα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Βύρωνας   10 / 9 /2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 21756
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου προσφοράς, για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή των Οχημάτων του  Δήμου Βύρωνα, προυπολογισμού δαπάνης 72.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 23%.
 
Η προμήθεια αφορά τα απαραίτητα ανταλλακτικά ανά τύπο οχήματος, για την επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου, από το συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 30/9/2015 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11:30 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 π.μ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
 
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βύρωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 210.76.58.360, 210.76.58.247, 213.2008.668, FAX 7640582. 
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ