22 Σεπτεμβρίου 2015

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή εργασιών επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Βύρωνας    10/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αρ.Πρωτ.:  21737
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
 
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου προσφοράς, για την παροχή εργασιών επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του  Δήμου Βύρωνα, προυπολογισμού δαπάνης 70.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 23%.
 
Η παροχή εργασιών αφορά όλες τις αναγκαίες τεχνικά επισκευές και συντηρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών επισκευής) ανά τύπο οχήματος, για την επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου, σε εξωτερικά εκτός Δήμου συνεργεία, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν είναι δυνατόν να γίνουν από το συνεργείο του Δήμου.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
 
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Βύρωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 210-7658360, 210-7658247, 213-2008668, FAX 210-7640582.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ