22 Σεπτεμβρίου 2015

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Βύρωνας,   11/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.:   21797
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
 
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2015, προϋπολογισμού δαπάνης 70.450 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 23%.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/10/2015 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.  

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βύρωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 210-7658360, 210-7658247, 213-2008668, FAX 210-7640582.                                                                    

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ