25 Σεπτεμβρίου 2015

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πιστοποιημένης εταιρείας για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Βύρωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Βύρωνας : 18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 22607
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 - 44  Τ.Κ. 16233   ΒΥΡΩΝΑΣ
Τηλέφωνο:  213 2008 668
Fax    :  213 2008 625
E-mail :  promitheies@dimosbyrona.gr                                    
 
 
Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πιστοποιημένης εταιρείας για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Βύρωνα.
 
Ο Δήμαρχος Βύρωνα
 
Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Βύρωνα, με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/10/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου του Δήμου Βύρωνα από την αρμόδια επιτροπή.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36 - 44, στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 213.2008.668
 
Η  ανωτέρω  δαπάνη  δημοσίευσης  θα  βαρύνει  τον πλειοδότη. 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ