8 Οκτωβρίου 2015

Διακήρυξη φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καταστήματος) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ βEURoeΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣβEUR.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Βύρωνας, 8 / 10 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 24456
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τ.Κ.: 16233 – Βύρωνας
Τηλ.: 2107652411, 210-7662555
 
Περίληψη διακήρυξης του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καταστήματος) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη εκμίσθωση ακινήτου (Κατάστημα) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” που βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ. 2 σύμφωνα με τα κάτωθι:
  1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε στις 2-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στον 2ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου.
  2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας, Τ.Κ. 16233, τηλ. 213-2008600, Fax 210-2008625, ιστοσελίδα:www.dimosbyrona.gr
  3. Περιγραφή ακινήτου: Το κατάστημα ευρίσκεται στο ισόγειο του κλειστού κολυμβητηρίου, στην στάθμη +0,00, δεξιά μετά την κεντρική πόρτα (παρά την οδό Ανθ. Γαζή) εισόδου των θεατών. Το κατάστημα, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης ισογείου, αποτελείται από: Κύριο χώρο καταστήματος - επιφάνειας 10,54 τ.μ.- με πόρτα και πάγκο εξυπηρέτησης προς τον εσωτερικό προθάλαμο των θεατών (και παράθυρο προς τον εξωτερικό διάδρομο - οδός Ανθίμου Γαζή - πρόσβασης των θεατών. Εξοπλισμός : ερμάρια μελαμίνης επιδαπέδια 5,35 μ., ηλεκτρολογική πλήρη εγκατάσταση και υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης. Χώρο αποθήκης - επιφάνειας 5,51 τ.μ.- εσωτερικά του κυρίου χώρου καταστήματος που διαχωρίζεται από αυτόν με τοιχοποιία και πόρτα επικοινωνίας.
  4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: (Κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
  5. Απαιτούμενες εγγυήσεις. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζομένου για ένα έτος μίσθωσης, δηλ. εξακόσια ευρώ (600,00€). 
  6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα κατ' απόλυτης επιλογής του Δήμου Βύρωνα παράτασης επιπλέον έως ενός έτους, σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
  7. Δημοσίευση Διακήρυξης: Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου. 
  8. Πληροφοριακά στοιχεία: Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Εσόδων (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008628, -629, -630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια και το διαδίκτυο & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) και να δημοσιευθεί νομίμως στις προβλεπόμενες εφημερίδες.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 

Α. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για εκμίσθωση (καταστήματος) Κολυμβητηρίου ΑΔΑ: ΩΝΑΠΩ9Ε-ΝΨΓ εδώ
Β. Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση (καταστήματος) Κολυμβητηρίου ΑΔΑ: 6ΤΨΖΩ9Ε-ΨΟΝ εδώ