19 Οκτωβρίου 2015

Επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για παροχή εργασιών επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Βύρωνας    19/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                     Αρ.Πρωτ.:   25470
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου προσφοράς, για την παροχή εργασιών επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα, προυπολογισμού δαπάνης 70.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 23%.
 
Η παροχή εργασιών αφορά όλες τις αναγκαίες τεχνικά επισκευές και συντηρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών επισκευής) ανά τύπο οχήματος, για την επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου, σε εξωτερικά εκτός Δήμου συνεργεία, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν είναι δυνατόν να γίνουν από το συνεργείο  του Δήμου.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
 
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Βύρωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 210-7658360, 210-7658247, 213-2008668, FAX  210-7640582.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Η διακήρυξη του επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού εδώ