11 Νοεμβρίου 2015

Επαναληπτική Διακήρυξη φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση Κυλικείου στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                              Βύρωνας, 11 / 11 / 2015  
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 27493  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 
Τ.Κ.: 16233 – Βύρωνας
Τηλ.: 2107652411, 210-7662555
 
Περίληψη διακήρυξης του επαναληπτικού φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού
για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου)
στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”. 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη εκμίσθωση ακινήτου (Κυλικείο) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” που βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ. 2 σύμφωνα με τα κάτωθι:
 
1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας.
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε στις 23-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στον 2ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου.
 
2. Αναθέτουσα Αρχή: 
Δήμος Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας, Τ.Κ. 16233, τηλ. 213-2008600, Fax 210-2008625, ιστοσελίδα: www.dimosbyrona.gr
 
3. Περιγραφή ακινήτου.
Ο χώρος του κυλικείου βρίσκεται στον Α΄ όροφο του κλειστού κολυμβητηρίου, στην στάθμη +3,30. 
Το κυλικείο, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης Α΄ ορόφου αποτελείται από:
χώρο κυλικείου - επιφάνειας 22,62 τ.μ.- με πάγκο εξυπηρέτησης προς τον εσωτερικό χώρο του ορόφου. Εξοπλισμός : ερμάρια μελαμίνης επιδαπέδια 11,20 μ., ερμάρια μελαμίνης επιτοίχια 3,55 μ., ηλεκτρολογική πλήρη εγκατάσταση και υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης.
χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων - επιφάνειας 102,00 τ.μ.- στο εσωτερικό του Α΄ ορόφου.
χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων - επιφάνειας 108,00 τ.μ.- στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο (εξώστη) του Α' ορόφου.
Σημειώνεται ότι διατίθενται προς μη αποκλειστική χρήση δύο (2) WC (ανδρών και γυναικών), καθώς και WC ΑΜΕΑ, όλα με πρόσβαση από τον ενιαίο χώρο του Α΄ ορόφου.
 
4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.
(Κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).
 
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζομένου για ένα έτος μίσθωσης, δηλ. δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00€).
 
6. Διάρκεια σύμβασης.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα κατ' απόλυτης επιλογής του Δήμου Βύρωνα παράτασης επιπλέον έως ενός έτους, σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
 
7. Δημοσίευση Διακήρυξης
Τα έξοδα δημοσίευσης, του αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού, καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.
 
8. Πληροφοριακά στοιχεία.
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Εσόδων (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008628, -629, -630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια και το διαδίκτυο & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) και να δημοσιευθεί νομίμως στις προβλεπόμενες εφημερίδες πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

2η Περίληψη διακήρυξης (Κυλικείου) από Διαύγεια_11-11-2015_27493 
Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση (κυλικείου) Κολυμβητηρίου-από Διαύγεια_8-10-2015_24453