Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Καύσιμων για το Έτος 2016
21 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Καύσιμων για το Έτος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Βύρωνας, 21/3/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 7011                                            
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 36-44
ΤΗΛ.: 213-2008668
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 
 
Ο Δήμαρχος Βύρωνα, κ. Κατωπόδης Γρηγόριος, σας καλεί μέχρι και την Πέμπτη 24/3/2016, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή έγγραφης προσφοράς, για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Βύρωνα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 48.500 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23%.
 
Η ανωτέρω προμήθεια θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θα εκτελείται τμηματικά μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για την προαναφερόμενη προμήθεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 213-2008668.
 
Η ανωτέρω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr.
 
Ο Δήμαρχος Βύρωνα
Κατωπόδης Γρηγόριος