Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  από το Κέντρο Μελέτης Χορού
14 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Κέντρο Μελέτης Χορού

                                                                                                                                                                                                                         Βύρωνας 13 Ιουνίου 2016

                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 4972

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.34734/13107/12-5-2016 Απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη:

 

1)      την υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

2)      τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

3)      τις διατάξεις του ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009

4)      τον κανονισμό του Ν.Π

 

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Σχολής Χορού του Ν.Π.Δ.Δ του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν κατά τη διδακτική περίοδο 2016–2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

01

ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (ΜΠΑΛΕΤΟΥ)

3

9 μήνες

02

ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

3

9 μήνες

03

ΔΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

4

9 μήνες

04

ΔΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΙ HIP-HOP

2

9 μήνες

05

ΔΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΟΡΩΝ -  LATIN

1

9 μήνες

06

ΔΑΣΚΑΛΟΙ YOGA

3

9 μήνες

07

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΑΪ ΤΣΙ

1

9 μήνες

08

ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

2

9 μήνες

09

ΠΕ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ (συνοδεία μαθημάτων χορού)

1

9 μήνες

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)

Κωδικός θέσης

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) Προσόντα

01

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού (Vaganova - Ρώσικο σύστημα) της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Κλασικού Χορού (Μπαλέτου) σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισμούς  χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

02

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  χορού (Graham, Limon, Release Technique, Contact Improvisation και Αυτοσχεδιασμός) της Ημεδαπής  ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Σύγχρονου Χορού – Αυτοσχεδιασμού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

03

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  χορού της Ημεδαπής  ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.     

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Χορού σε μικρά παιδιά σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς ή και εμπειρία /μαθητεία κοντά σε αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν καθώς και συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με βάση τη φιλοσοφία /τεχνική Ντάνκαν.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

04

Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη εξειδίκευση στο Hip-hop και συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Hip-hop Χορού.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                 

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας χορού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

05

Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε Latin χορών ή Δίπλωμα Σχολής Latin χορών ή συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Latin με πιστοποιημένη εξειδίκευση στο Tango.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                 

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας χορού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, και διαγωνισμούς.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

06

Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη διδασκαλία Yoga.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                  

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Yoga σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

07

Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη αναγνώριση διδασκαλίας από επίσημο φορέα.

Σχετική Επιμόρφωση – πιστοποίηση ενασχόλησης με συναφείς παραδοσιακές κινεζικές θεραπευτικές τεχνικές : Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                        

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

08

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής.   

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                        

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας παραδοσιακών χορών σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισμούς  χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

09

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα πιάνου, Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία, αντίστιξη), Αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος του  Εσωτερικού ή του Εξωτερικού.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ       

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, σε παραστάσεις χορού, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, φεστιβάλ, συνέδρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα).

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες).

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

 

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον  παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σπουδές

Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές

Σχετική Επιμόρφωση

30%

Εμπειρία - Προϋπηρεσία

Διδακτική Προϋπηρεσία-

Προϋπηρεσία στον φορέα

30%

Καλλιτεχνικό έργο

 Καλλιτεχνική δραστηριότητα

10%

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα

Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας. Παιδαγωγικές σπουδές & επιμόρφωση Σεμινάρια.

20%

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)

Χρόνος  Ανεργίας

10%

 

Σε περίπτωση που σε οποιονδήποτε κωδικό θέσης κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία, θα επιλεγεί αυτός που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε έναν (1)  μόνο κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3 . Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.  Βεβαίωση σπουδών τέκνου.

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

·         Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

·         Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

·          Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον  κατατίθενται εμπρόθεσμα.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν.  Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Σχολή Χορού του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@dimosbyrona.gr του Δήμου Βύρωνα ή να την παραλάβουν από τη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Διεύθυνση: Χρυσάφης 34 και Δικαιάρχου, τηλ. 210.7621234) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Νομικού Προσώπου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Αττικής.
Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ                                                                                                                                                       

* Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με:

E-mail: info@duncandancecenter.org

Τηλ.: 2107621234

Χρυσάφης 34 και Δικαιάρχου