Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2016
23 Ιουνίου 2016

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Βύρωνας, 21/06/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ.Πρωτ.: 15743
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2016, προϋπολογισμού δαπάνης 56.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 24%.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 04/07/2016 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
 
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βύρωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 213-2008668.
 
 
                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 
                                                                                   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ