Προγράμματα «¶θλησης για όλους» από τον Οργανισμό Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2014-15

από 15/09 οι εγγραφές στα εργαστήρια

Αθλητισμός

Ο Βύρωνας πρωταγωνιστής στον αθλητισμό.

Πολιτισμός

Ο Βύρωνας στηρίζει και προάγει τον πολιτισμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Βύρωνας, 11/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 676/1568
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Ν.Π.Δ.Δ.                                                       
         
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
            
Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα, 
Προκηρύσσει
 
Την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ¶θλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2015-2016, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τις εξής ειδικότητες:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίριση
1
«Παιδί και αθλητισμός», Αντισφαίριση     
«¶σκηση ενηλίκων», Αντισφαίριση 
ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Επιτραπέζια Αντισφαίριση
1
«Παιδί και αθλητισμός»,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση     
«¶σκηση ενηλίκων»,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδική Αγωγή
1
«¶σκηση ατόμων με αναπηρίες»
ΠΕ Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Μυϊκής Ενδυνάμωσης
2
 
«¶σκηση ενηλίκων»,
Μυϊκή Ενδυνάμωση
ΠΕ Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματαελεύθερης, σουηδικής, αεροβικής γυμναστικής, pilates, zumba, power yoga, εκγύμνασης με λάστιχα, steps, ράβδους, μπάλες, αλτήρες και όργανα γυμναστικής
3
 
«Αθλητισμός και γυναίκα»
ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης και δίπλωμα ναυαγοσωστικής
2
«Αθλητισμός και γυναίκα»
«Παιδί και αθλητισμός»
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής. 
 2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 
 4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
 5. Φωτοτυπία (δυο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας. 
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
 7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης. 
 8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η. 
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία και ώρες απασχόλησης ανά μήνα όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 
 10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: ότι ο υποψήφιος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το ωράριο και το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί από τον Οργανισμό σε αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης όπως αεροβική γυμναστική, γυμναστική με όργανα, κολύμβηση, κλπ.  
Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 14/12/2015 έως και τις 28/12/2015 (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα, οδός Ευαγγελικής Σχολής 26 & Βορείου Ηπείρου(6ος όροφος).
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210- 7609340 & 210-7609355 κ. Θεοδώρα Ξυλογιάννη.
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο κατάστημα του δήμου Βύρωνα και στις ιστοσελίδες του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού www.opadb.gr και του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr .
 
Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
ΟΠΑΔΒ
Χαράλαμπος Σώζος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   

 

 
---------------------------------

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Ευαγγελικής Σχολής 26 & Β. Ηπείρου
τηλ: 210 7609340-350
fax:210 7664440
E-mail: info@opadb.gr